UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – QUICK START

1. WIALON QUICK START

Prihlásenie

Zadajte Vaše užívateľské meno a heslo na prihlasovacej stránke a stlačte „Vstup„.

  Uistite sa, že používate jeden z podporovaných prehliadačov: Mozilla Firefox 3+, Opera 10.0+, Internet Explorer 8+, Google Chrome 11+. (viď «Systémové požiadavky a optimalizácia»)

Prepojenie
Vstúpili ste do hlavného prepojenia monitorovacieho systému. Na ľavej strane je pracovná oblasť. V hornej časti je možné prepínať medzi panelmi ako „Monitorovanie | Trasy | Správy | Reporty | Ohraničenia | Vodiči | Užívatelia“ a pod. Tieto panely si zvolíte v hlavnom menu nad pracovnou oblasťou.

Na pravej strane je prevažne mapa.

Rozhranie je vyvinuté tak, aby si užívateľ mohol vybrať z hlavného menu panely, s ktorými potrebuje pracovať (Monitorovanie, Trasy, Správy, Reporty, Ohraničenia, Vodiči, a pod.)

Kurzorom označte miesto na mape, ktoré bude pre Vás základom pri procese sledovania. Mapu približujete pomocou skrolovátka myši alebo posuvníkom, resp. tlačidlami „+“ a „“ priamo na mape. Pohybovať mapou môžete stlačením ľavého tlačidla myši a zároveň jej posúvaním.


 

2. NASTAVENIA UŽÍVATEĽA

Otvorte okno „Nastavenia užívateľa(kliknite na príslušné tlačidlo meno užívateľa na vrchu).

V prvom rade zadajte časovú zónu a posun času používaný vo Vašom regióne. Tieto nastavenia sú nesmierne dôležité, keďže ovplyvňujú časový údaj v správach, odkazoch, popisových oknách, úlohách, cestách a všade v systéme.

V nastaveniach si zvoľte „Mesto„. Údaj bude použitý pre priblíženie mapy pri ďalších prihláseniach do systému.


 

3. ZÁLOŽKY PANELA

3.1 MONITOROVANIE

V pracovnej oblasti zvoľte „Monitorovanie„. Sledovanie sa vykonáva v hlavnom okne. Zobrazí sa pracovný zoznam vozidiel. Môžu byť zobrazené všetky vozidlá dostupné aktuálnemu užívateľovi alebo len niektoré. Vozidlá môžete jednoducho pridávať alebo odoberať z pracovného zoznamu, pričom nedôjde k ich vymazaniu zo systému.

Vedľa každého vozidla sa nachádza niekoľko tlačidiel a znakov, ktoré umožňujú odhadnúť stav vozidla alebo vykonať nejakú činnosť. Ak chcete nájsť vozidlo na mape, kliknite na jeho meno v pracovnom zozname. Mapa sa vycentruje na vozidlo, avšak mierka mapy zostane rovnaká. Na mape sú zobrazené len vozidlá, ktoré sú zaškrtnuté v pracovnom zozname. Pre zobrazenie všetkých vozidiel na mape zaškrtnite políčko vľavo hore. Odškrtnutím tohto políčka budú odstránené všetky vozidlá z mapy.

Vozidlá sa zobrazujú na mape podľa aktuálnej polohy mapy. Mapu si môžete približovať a posúvať podľa Vaších potrieb.

Detailne informácie o vozidle, ako je napr. aktuálna poloha, stav motora a autobatérie, stav senzorov vozidla a iné sa zobrazia po kliknutí na ikonu príslušného vozidla v zozname vozidiel. Opätovným kliknutím na ikonu vozidla sa tieto informácie skryjú. Detailné informácie sa zobrazia aj ukázaním kurzom myši pri vybranom vozidle.

Ak je v „Nastaveniach užívateľa“ zvolená možnosť „Zobraziť ikony vozidiel na hraniciach mapy„, v prípade, že sa vozidlo nachádza mimo zobrazenia mapy, ikona sa zobrazí na hranici mapy.

Vozidlo je možné sledovať aj nepretržite. Je potrebné zvoliť možnosť „Sledovať vozidlo na mape“ pri zvolenom vozidle v príslušnom stĺpci () monitorovacieho panela. Vozidlá označené v tomto stĺpci budú vždy zobrazené na mape. Pokiaľ sa takéto vozidlo bude nachádzať mimo zobrazenia, po prijatí novej správy sa mapa automaticky vycentruje na toto vozidlo.
Keď prejdete ukazovateľom myši na názov vozidla (jednotky), zobrazia sa Vám všetky údaje o vozidle.

3.2 TRASY

Cesta je čiara na mape, ktorá zobrazuje, kadiaľ sa pohybovala jednotka počas zadaného časového úseku. Cesta je zmapovaná pomocou bodov, z ktorých prišli oznámenia. Každý bod obsahuje údaje o dátume, o čase, kedy bola prijatá správa a o momentálnej rýchlosti.

Na mape môže byť zobrazený ľubovoľný počet trás. Môžu predstavovať rozdielne jednotky a rozdielne časové intervaly. Aby nedošlo k zámene trás, každá môže mať nastavenú rôznu farbu. Navyše rôzne časti trasy môžu mať rôznu farbu, v závislosti na rýchlosti a hodnotách snímačov.

3.3 SPRÁVY

Mód „Správy“ umožňuje prístup do databázy jednotky. Tu môžete vidieť prijaté správy z GPS jednotky (súradnice, parametre, rýchlosť, atď.), SMS správy z GPS jednotky, príkazy poslané do jednotky a udalosti zaregistrované v histórii jednotky. Navyše, správy s dátami môžu byť vyexportované do viacerých formátov.

Zvoľte „Správy“ v pracovnej oblasti na otvorenie módu správ.
Pracovná oblasť v tomto móde je rozdelená do štyroch sekcií:
•  v ľavom hornom rohu môžete nastaviť Vaše požadované parametre
•  vľavo dole je štatistika súčasných parametrov alebo panel na exportovanie/importovanie správ
•  vpravo hore je oblasť s mapou
•  vpravo dole sú konkrétne správy

Vertikálna veľkosť panelu správ a mapa sú nastaviteľné. Na ich ovládanie kliknite na oddeľovač medzi nimi a podržaním tlačidla myši ho posúvajte do požadovaného smeru.

3.4 OHRANIČENIA

Ohraničenie (Geofence) je oblasť na mape, ktorá je dôležitá pre účel sledovania. Ohraničenia sa môžu používať na kontrolovanie činnosti jednotky v týchto oblastiach alebo mimo nich.
Pre prácu s ohraničeniami kliknite na panel „Ohraničenia“ v hornej lište. Tu môžete vytvárať, upravovať, exportovať/importovať alebo mazať ohraničenia a vytvárať plánované trasy na ich základe.

Na obrázku je zobrazený príklad použitia ohraničenia.

3.5 VODIČI

V tomto paneli sa nachádza zoznam vodičov. Jedným kliknutím je možné priradiť vodiča k danému vozidlu. Je to obzvlášť vhodné, ak vozidlo šoférujú viaceré osoby. Ďalšou možnosťou je automatické priraďovanie vodičov k daným vozidlám pomocou systému iButton.

3.6 ÚLOHY

Úlohy sú súbor činností, ktoré je možné naplánovať a automaticky vykonať podľa preddefinovaného rozvrhu. Úlohou môže byť vykonanie príkazu, poslanie oznámenia cez e-mail, priradenie trasy, zmena prístupu k vozidlám, atď.

Pozor!
Ak úloha patrí k účtu, do ktorého máte prístup len na prezeranie, bude daná úloha vykonateľná, avšak nebude možné ju upraviť, vymazať, alebo meniť jej status – príslušné tlačidlá budú obmedzené.


 

4. REPORTY

Na prepnutie do módu reportov kliknite na odkaz „Reporty“ v paneli prepínania módov nad pracovnou oblasťou. Tu môžete generovať oznámenia v reálnom čase a prezerať ich v okne prehliadača alebo ich môžete exportovať do rôznych formátov ako PDF, XML, XLC, HTML a CSV.


 

5. VYSVETLENIE IKON

Zoznam všetkých ikon, ktoré môžete nájsť v paneli „Monitorovanie„, je uvedený nižšie. V závislosti na Vaších individuálnych potrebách môžete skryť alebo zobraziť určité stĺpce v okne Nastavenia užívateľa – panel Monitorovanie.

Všetky ikony môžu byť rozdelené do dvoch skupín:

Pracovné:  ikony – tlačidlá, ak sa stlačia, umožnia vykonať akciu na jednotke (ako registrácia, vykonanie príkazu, overenie správ, vytvorenie sledovania, úprava vlastností, odstraňovanie z pracovného zoznamu, atď.). Ďalšie inštrukcie nájdete v príslušných oknách a paneloch, na ktoré sa odvolávajú na tieto tlačidlá.

Informačné:  ikony, ktoré poskytujú informácie o súčasnom stave jednotky (pohybujúci sa alebo stojaci, hodnota snímača, status pripojenia, presnosť dát, vodič, kontrola trasy, atď.). Ďalšie informácie v niektorých prípadoch môžete nájsť v popisových oknách. Na prečítanie popisového okna presuňte ukazovateľ myši na zvolenú ikonu.

Ikony v hlavičke tabuľky sú tiež aplikovateľné. V mnohých prípadoch umožňujú usporiadať položky v zozname podľa podmienok, napr. pohybujúce sa jednotky navrch, nehybné jednotky dole a pod.

Prvý stĺpec v tabuľke je vyplnený zaškrtávacími políčkami. Začiarknite jednotky, ktoré chcete zobraziť na mape. Zaškrtnite políčko na vrchu tabuľky a označíte všetky jednotky naraz.

Tlačidlo na pridanie jednotiek / skupín do zoznamu s použitím filtra.
Tlačidlo na pridanie všetkých dostupných jednotiek / skupín do pracovného zoznamu.

Tlačidlo na usporiadanie jednotiek podľa názvu vzostupne.
Tlačidlo na usporiadanie jednotiek podľa názvu zostupne.

Označte jednotku na vykonanie jej aktívneho sledovania. To znamená, že bude vždy v dohľade, keď príde nové správa z jednotky. Ak stlačíte tlačidlo v hlavičke tabuľky, všetky zvolené jednotky zobrazené na mape (zaškrtnuté v prvom stĺpci) sa prepnú do aktívneho sledovania.

Stav jednotky:
   – jednotka sa hýbe
   – jednotka sa hýbe, motor je naštartovaný
   – jednotka sa nehýbe
   – jednotka sa nehýbe, motor je naštartovaný
   – posledná správa z jednotky bola prijatá pred viac ako hodinou, jednotka sa pohybovala
   – posledná správa z jednotky bola prijatá pred viac ako hodinou, jednotka sa nehýbala
Stav jednotky sa zisťuje podľa jej rýchlosti v poslednej správe a stavu snímača zapaľovania (ak tam taký je). Okrem toho, ak sa jednotka nehýbe, v popisovom okne je vidieť, ako dlho.

Tento stĺpec vyjadruje presnosť dát.
Prvý pás zobrazuje dostupnosť satelitov:
zelený – satelity sú dostupné (presný počet pripojených satelitov je uvedený v popisovom okne)
červený – satelity nie sú dostupné
Druhý pás zobrazuje posledné prijaté dáta z jednotky:
zelený – jednotka odoslala dáta pred menej než 5 minútami
žltý – jednotka odoslala dáta v rámci poslednej hodiny
oranžový – jednotka odoslala dáta v rámci posledného dňa
červený – jednotka neodoslala dáta veľmi dlhý čas
Aby ste sa dozvedeli presný čas poslednej aktualizačnej správy, umiestnite kurzor na ikonu a prečítajte popisové okno.

Pripojenie jednotky na server:
   – jednotka je pripojená
   – jednotka nie je pripojená
Jednotka sa považuje za online, ak má dostupné príkazy TCP alebo UDP alebo odoslala správu v rámci posledných 10 minút.

V tomto stĺpci môže byť zobrazený stav snímača (ak sú príslušné parametre nastavené vo „Monitorovanie => Vlastnosti jednotky => Pokročilý => Farba snímača“):
   – neznáma hodnota (alebo možnosť nie je aktivovaná pre túto jednotku)
   (alebo malé štvorce akejkoľvek inej farby) – zobrazuje hodnotu snímača. Keď prejdete kurzorom na štvorec, vo vyskakovacom okne sa zobrazí hodnota alebo popis.

Zobraz správy prijaté z jednotky (viď. mód „Správy“)

Tlačidlo na poslanie príkazu alebo správy na jednotku:
   – príkazy sú dostupné
   – príkazy nie sú dostupné

Registrácia udalostí, ako plnenie paliva, údržbové práce a pod.
   – môžete zaregistrovať udalosť
   – nedostatok práv na registráciu udalosti pre túto jednotku. (pre podrobnosti viď. „Registrácia udalosti“)

Poslanie SMS do jednotky alebo vodičovi (adresát je zvolený vo výsuvnom menu, ak sú obe možnosti dostupné). Na preskúmanie plnej funkčnosti tejto možnosti musí mať užívateľ prístupové práva na posielanie SMS správ, prístup do jednotky minimálne na úrovni vykonávania príkazov, vodič musí byť priradený k jednotke a obe (jednotka i vodič) musia mať vo svojích vlastnostiach telefónne čísla.
   – môžete poslať SMS do jednotky alebo vodičovi
   – posielanie SMS nie je možné

Tlačidlo pre rýchle zobrazenie trasy na mape. Môže mať 2 statusy:
   – zobraz trasu na mape
   – odstráň trasu z mapy

Zobrazenie okna s vlastnosťami jednotky alebo skupiny.
   – môžete upravovať vlastnosti jednotky / skupiny (Váš prístup je spravovať alebo upravovať)

V tomto stĺpci môže byť zobrazená malá fotka vodiča. Pri presunutí kurzoru na ikonu sa zobrazí zväčšená fotka vodiča, jeho meno a kontaktné údaje, pokiaľ sú zadané v systéme.
   – vodič nie je priradený

Prídavné menu môže obsahovať ľubovoľné tlačidlá a znaky z vyššie uvedených. Jeho obsah sa prispôsobuje v „Užívateľských nastaveniach„.

Odstráni všetky jednotky z pracovného zoznamu (tlačidlo je na vrchu tabuľky).

  Odstráni jednotku z pracovného zoznamu (tlačidlo je umiestnené oproti zvolenej jednotke, viď. „Správa zoznamu jednotiek“)

Tlačidlo možnosti vypočítania vzdialenosti medzi vami zvolenými bodmi

Vytvorenie trasy, tlačidlom sa vygeneruje najvhodnejšia trasa zvolených bodov

Možnosť vyhľadania najbližších vozidiel podľa adresy

Ikona pre otvorenie ďalších funkcií ako je Prehrávač jázd, Plocha, Track analysis, Adresa, LBS Detektor.


 

6. PRÍKAZY

Príkaz je požiadavka poslaná do jednotky. Ako odpoveď môže jednotka poslať svoje súradnice, odfotiť fotku, aktivovať výstup, zablokovať motor, atď. Dostupné príkazy závisia na type použitého zariadenia a jeho konfigurácii. V našom systéme je možné využívať nasledujúce príkazy:

•  Aktivácia blokovania vozidla
•  Deaktivácia blokovania vozidla
•  Aktivácia Safe mode
•  Deaktivácia Safe mode
•  Aktivácia snímania Dallas čipov
•  Deaktivácia snímania Dallas čipov
•  Aktivácia detekcie rušičky
•  Deaktivácia detekcie rušičky
•  Aktivácia snímania otrasov vozidla
•  Deaktivácia snímania otrasov vozidla

V závislosti od hardvérového vybavenia je možné použiť i príkazy na aktivovanie a deaktivovanie dodatočných senzorov alebo príslušenstva.

Existuje niekoľko spôsobov na poslanie príkazu do jednotky:
•  ručne z panelu Monitorovanie, vrátane príkazov poslaných do skupiny jednotiek
•  ako akcia vykonaná podľa rozvrhu (plánu)
•  ako akcia pre spustenú notifikáciu (príkaz je poslaný, ak sú splnené špecifické podmienky)
•  z mobilného zariadenia pomocou jednoduchej textovej SMS správy
•  z mobilného zariadenia s pomocou aplikácie Wialon Mobile

Informácia ohľadom príkazov poslaných do jednotky je dostupná:
•  v móde „Správy(všetky príkazy poslané do jednotky)
•  v správe „Vykonané príkazy(iba úspešne vykonané príkazy)
•  okamžite po odoslaní príkazu v „Zápisníku


 

7. VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

V záložke „Všeobecný“ v okne „Vlastnosti vozidla“ sú nastavené nasledujúce parametre:

Meno:
Zadajte názov jednotky od 4 do 50 znakov.

Typ zariadenia:
Zvoľte typ zariadenia zo zoznamu podporovaného hardwaru. Pri zvolenom zariadení môže byť ďalšie tlačidlo, ktoré sa používa na konfiguráciu niektorých parametrov zariadenia pre danú jednotku (ak je táto možnosť poskytnutá v konfigurácii zariadenia).

Unikátne ID:
Zadajte špecifické ID pre identifikáciu jednotky v systéme. Zvyčajne je to IMEI alebo sériové číslo.

Telefónne číslo:
Tu zadajte telefónne číslo jednotky ak má vloženú SIM kartu. Telefónne číslo musí byť v medzinárodnom formáte, napr. +421900123456.

Prístupové heslo zariadenia:
Toto heslo je požadované pre niektoré typy zariadení na vykonávanie príkazov alebo posielanie dát.

Tvorca:
Toto políčko je dostupné, ak spravujete niekoľko užívateľov. Inak aktuálny užívateľ je priradený ako autor jednotky.

Účet:
Tu môžete vidieť, ku ktorému účtu patrí jednotka (ak máte prístup k tomuto účtu). Účet a autor sa nedá zmeniť.

Ak sú Vaše prístupové práva do jednotky iba na prezeranie, niektoré políčka môžu byť skryté. Môže sa stať, že bude dostupný iba názov a počítadlá.

Pozor!
V systéme nemôžu existovať jednotky s rovnakými ID v rámci určitého typu zariadenia, ako aj jednotky alebo vodiči s rovnakými telefónnymi číslami. Ak sa pokúsite vytvoriť jednotku s rovnakým ID alebo telefónnym číslom, objaví sa špeciálne upozornenie a bude Vám ponúknutá možnosť upraviť jednotku, aby ste mohli zmeniť tieto políčka. Avšak, ak nezmeníte tieto políčka, jednotka bude vytvorená aj tak, ale s prázdnym ID alebo telefónnym číslom.

7.1 IKONA VOZIDLA

V záložke „Ikona“ v okne „Vlastnosti vozidla“ môžete zvoliť alebo nahrať akýkoľvek obrázok pre zobrazenie jednotky na mape a v rôznych zoznamoch.

V galérii je množstvo štandardných obrázkov alebo môžete nahrať Váš vlastný obrázok z PC. Podporované formáty sú PNG, JPG a GIF.

7.2 SERVISNÉ INTERVALY

V tejto záložke môžete zadať intervaly údržby vozidla, aby ste vykonali potrebné servisné úkony načas.
V zozname vidíte názov každého intervalu, jeho popis (ak je dostupný) a status, koľko dní, motohodín alebo kilometrov zostáva alebo už vypršalo pre vykonanie tohto servisného úkonu. V závislosti od statusu (zostávajúci čas alebo vypršaný čas) je písmo zelené alebo červené.


 

8. KALIBRÁCIA KILOMETROV

Každé vozidlo má na prístrojovej doske uvedený stav tachometra, ktorý počíta najazdené kilometre od času, kedy bolo vozidlo vyrobené. Tento tachometer slúži ako podklad pre daňový úrad bez ohľadu na jeho presnosť.
GPS jednotka umiestnená vo Vašom vozidle sníma najazdené kilometre nezávisle na palubnom tachometri. Údaj, ktorý zasiela jednotka do centrály a údaj na palubnej doske sa teda môžu líšiť.
Pravidelným zadávaním stavu tachometra (pri každom tankovaní PHM alebo na konci každého mesiaca) sa zosynchronizujú stavy oboch tachometrov a údaje vo výkazoch budú zhodné s údajmi na palubnej doske vozidla.
Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak vodič raz mesačne (zvyčajne na konci mesiaca) opíše stav tachometra z palubnej dosky a zadá ho do systému.

Nová generácia mobilných jednotiek ponúka možnosť čítania reálneho stavu tachometra z CAN BUS zbernice vozidla. V tomto prípade sú údaje zasielané do systému vždy v súlade s reálnym stavom palubného tachometra a nie je potrebné vkladať dodatočné kalibrácie.

8.1 SPÔSOB VKLADANIA KALIBRÁCIE TACHOMETRA

Zadať stav tachometra vozidla môžete priamo po kliknutí na servisnú ikonu. V monitorovacom paneli vyberte vozidlo, na ktorom chcete kalibrovať stav tachometra a kliknite na ikonu

Kalibráciu tachometra môžete vykonať po otvorení okna „Vlastnosti vozidla“ v záložke „Všeobecný“. Aktuálny stav kilometrov zadajte do kolónky „Výpočet vzdialenosti / Aktuálna hodnota„. Potvrdením „OK“ sa prepočítajú údaje tachometra a prejazdených kilometrov.

Význam ikony

– môžete upravovať vlastnosti jednotky / skupiny (Váš prístup je spravovať alebo upravovať)


 

9. VKLADANIE A ÚPRAVA ÚDAJOV VOZIDLA

Údaje jázd je možné dopĺňať o prevádzkové parametre, pričom niektoré z týchto údajov je možné dodatočne upravovať. Rôzne udalosti môžu byt registrované v histórii vozidla a zobrazené v príslušných reportoch. Operácie, ktorými je možné jazdy upravovať sú nasledovné:

•  záznam do protokolu jednotky
•  záznam vlastnej akcie
•  záznam stavu vozidla
•  záznam tankovania
•  záznam údržby

Pokiaľ chcete doplniť príslušné prevádzkové parametre, kliknite na ikonu určenú na registráciu udalosti.

Význam ikony

– môžete zaregistrovať udalosť

– nedostatok práv na registráciu udalosti (pre získanie oprávnení kontaktujte svojho obchodného zástupcu)

Pozor!
Vo všetkých prípadoch záznamu akcie (záznam tankovania, údržby, stavu vozidla, vlastnej akcie, záznam do protokolu jednotky) používajte pre potvrdenie záznamu tlačidlo „OK„.
Tlačidlo „Uložiť a pokračovať“ slúži výlučne pre zadávanie viacerých záznamov v rovnakej kategórii bezprostredne po sebe (napr. záznam údajov z tankovania za celý mesiac) bez používania tlačidla „OK„. Zadané údaje sú uložené vždy po kliknutí na „Uložiť a pokračovať„. Tabuľka s údajmi však zostane naďalej otvorená a pri každom ďalšom zázname je potrebné tieto údaje prepísať novými. Po zadaní posledného záznamu sa použije už iba tlačidlo „OK„.
Pokiaľ zaznamenanú akciu potvrdíte tlačidlom „Uložiť a pokračovať“ a následne kliknete na „OK„, bude tento záznam vytvorený duplicitne. To isté platí i pre viacnásobné potvrdenie toho istého záznamu tlačidlom „Uložiť a pokračovať„.

9.1 ZÁZNAM VLASTNEJ AKCIE

Vyberte možnosť „Záznam vlastnej akcie“ a kliknite na tlačidlo „Ďalší„. Zvoľte názov udalosti a vyberte umiestnenie.

Pre urýchlenie procesu slúži pole „Uložené popisy„. Do tohto poľa je možné preddefinovať opakujúce sa procesy.

9.2 ZÁZNAM STAVU VOZIDLA

Pomocou tejto funkcie je možné zadefinovať počiatočný stav, ktorý môže byť následne zobrazený v reportoch. Ako príklad možno použiť status súkromných / služobných jázd, pre súkromné a obchodné účely.
Proces zápisu je rovnaký ako u Záznamu vlastnej akcie s možnosťou výberu dátumu, času a ľubovoľného textu. Výber dátumu a času znamená počiatočný stav statusu. Koniec zadaného statusu je definovaný zadaním nového statusu.

9.3 ZÁZNAM TANKOVANIA

Tankovanie paliva je možné zadávať i manuálne pomocou operácie „Záznam tankovania„. Manuálna registrácia pomáha odhadnúť rozdiel medzi zaznamenaným a skutočným stavom tankovania, porovnávať spotrebované palivo, vypočítať prevádzkové náklady vozidla, atď.

Zadajte množstvo tankovaného paliva a jeho cenu.
Pri zadávaní desatinných hodnôt použite ako oddeľovač bodku (.)

Príklad:
Tankovanie paliva v hodnote 56 eur a 80 centov zadajte ako číslo 56.80

Zadané hodnoty budú automaticky prevedené do nižšie uvedeného poľa. Ak je nutné, môžete preddefinovaný text upraviť ručne. Potom zadajte dátum a čas kedy bolo tankovanie vykonané a možnú odchýlku od tejto doby v minútach. Uvedené hodnoty je možné doplniť i z údajov pokladničného bloku. Pri zadaní dátumu a času systém automaticky určí miesto tankovania. Toto miesto je možné zadefinovať i manuálne po kliknutí na ikonu mapy. Po stlačení tlačidla Vám systém umožní dvojitým kliknutím označiť miesto tankovania priamo na mape. Pokiaľ ste zadali nesprávnu polohu, môžete svoj výber vymazať pomocou tlačidla „Reset pozície„.

9.4 ZÁZNAM ÚDRŽBY

Vyberte možnosť „Záznam údržby“ a kliknite na tlačidlo „OK„.

Zadajte nasledujúce údaje:

•  druh práce (do okna zadajte ľubovolný text)
•  popis
•  náklady
•  doba trvania služby v minútach
•  pozícia (kliknite na ikonu mapy a následne dvakrát na príslušné miesto na mape)
•  dátum a čas kedy bola vykonaná údržba
•  hodnoty najazdených kilometrov a motohodín v čase vykonávania údržby (v poliach sú zobrazené aktuálne hodnoty, ktoré je možné editovať)

Servisné intervaly možno vytvárať v nastaveniach jednotlivých vozidiel kliknutím na ikonu a následne na záložku „Servisné intervaly„.

Po vykonaní záznamu údržby servisného intervalu sa daný interval vynuluje a začne automaticky rátať podľa nastavených kritérií.

Pozor!
Záznam akcii nie je editovateľný, ale systém ponúka možnosť vymazania akcie z databázy (Pre daný úkon je potrebný špeciálny prístup).

9.5 VYMAZANIE AKCIE Z DATABÁZY

Možnosť vymazania chybných správ (zaznamenaných akcií) je k dispozícií užívateľom s dostatočnými prístupovými právami.

V pracovnej oblasti zvoľte mód „Správy„. V ľavom hornom rohu nastavte požadované parametre. Pokiaľ chcete vymazať nesprávne zadané prevádzkové údaje vozidla (napr. záznam tankovania vozidla alebo záznam údržby), v roletovom menu typu správ vyberte položku „Zaznamenané akcie“ a kliknite na tlačidlo „Vykonať„.

Po načítaní správ podľa zvolených parametrov sa v pravom spodnom okne zobrazia všetky správy a zaznamenané akcie. Zaškrtnutím políčok na pravej strane vyberte správy, ktoré chcete vymazať. Kliknite na tlačidlo „Vymazať“ () a správy budú natrvalo odstránené.


 

10. VÝZNAM SENZOROV A NOTIFIKÁCIÍ

 

NÁZOV SENZORA METRIKA POPIS
Autobatéria V Stav autobatérie (V)
Záložná batéria V Stav záložnej batérie GPS jednotky (V)
Stav motora Štart/Stop Naštartovanie motora
Otvorenie vozidla Otvorené/Zatvorené Otvorenie dverí vozidla
Odomknutie vozidla Odomknuté/Zamknuté Zobudenie riadiacich jednotiek vozidla
Imobilizér Aktivovaný/Deaktivovaný Aktivácia blokovania štartu alebo chodu motora
Neoprávnený štart (Imo) Aktívny/— Neoprávnený pokus o štart vozidla pri aktivovanom imobilizéri (Blokovaní vozidla)
Neoprávnený vstup (Imo) Aktívny/— Neoprávnené otvorenie/odomknutie vozidla pri aktivovanom imobilizéri (Blokovaní vozidla)
Neoprávnený štart (Dallas) Aktívny/— Štart vozidla pred autorizáciou Dallas čipom
Safe mode Aktívny/Neaktívny Aktivácia stráženia (ochrany) vozidla
Neoprávnený štart (Safe) Aktívny/— Neoprávnené naštartovanie vozidla pri aktivovanom „Safe mode“ (Strážení vozidla)
Neoprávnený vstup (Safe) Aktívny/— Neoprávnené otvorenie/odomknutie vozidla pri aktivovanom „Safe mode“ (Strážení vozidla)
Otrasy vozidla Aktívne/— Otrasy vozidla závislé naaktivácii Safe modu
Detekcia rušičky Aktívna/— Detekcia rušivého signálu
Alarm vozidla Aktívny/— Spustený alarm vozidla
Tachometer vozidla km Meranie vzdialenosti – údaje z RJ vozidla
Spotrebované palivo vozidla l Spotrebované palivo vozidla (od inštalácie GPS jednotky) – údaje z RJ vozidla
Palivomer vozidla l Palivomer vozidla – údaje z RJ vozidla
Palivová sonda l Palivomer vozidla – údaje z inštalovanej palivovej sondy
Otáčky motora ot/min Otáčky motora – údaje z RJ vozidla
Poloha plynového pedálu % Poloha plynového pedálu – údaje z RJ vozidla
Deep Sleep Mode Aktívny/Neaktívny Režim uspatia GPS jednotky pre šetrenie spotreby energie
NÁZOV NOTIFIKÁCIE POPIS
Aktívne blokovanie vozidla Oznámenie o aktivovaní imobilizéru –
Blokovania vozidla
Alarm vozidla Upozornenie na spustenie alarmu vozidla
Detekcia rušičky signálu Upozornenie na rušivý signál
Kritická hranica záložnej batérie (3,7V) Upozornenie na nízke napätie záložnej batérie GPS jednotky
Odpojenie od zdroja napätia Upozornenie na odpojenie autobatérie
Neoprávnený štart vozidla (Imo) Upozornenie na pokus o štart vozidla pri aktívnom blokovaní vozidla (Imobilizéri)
Neoprávnený štart vozidla (Safe) Upozornenie na naštartovanie vozidla pri aktívnom strážení vozidla (Safe Mode)
Neoprávnený vstup do vozidla (Imo) Upozornenie na odomknutie/otvorenie vozidla pri aktívnom blokovaní vozidla (Imobilizéri)
Neoprávnený vstup do vozidla (Safe) Upozornenie na odomknutie/otvorenie vozidla pri aktívnom strážení vozidla (Safe Mode)
Neoprávnený štart (Dallas) Upozornenie na štartovanie vozidla bez predošlej autorizácie Dallas čipom počas nočných hodín
Nočné otvorenie vozidla Oznámenie o každom odomknutí/otvorení vozidla počas nočných hodín
Nočný štart vozidla Oznámenie o každom naštartovaní vozidla počas nočných hodín
Výstup z ohraničenia Domov Oznámenie o odjazde vozidla z miesta bydliska majiteľa počas nočných hodín
Odťah vozidla Upozornenie na odťah vozidla
Otrasy vozidla Upozornenie na otrasy/náklony vozidla
Otvorenie kapoty (5 min.) Upozornenie na otvorenie kapoty vozidla trvajúce dlhšie ako zadefinovaný čas
Pripojenie k zdroju napätia Oznámenie o pripojení autobatérie
Strata pripojenia GPS jednotky Upozornenie na prerušenie spojenia GPS jednotky so serverom
Stráženie vozidla aktivácia Oznámenie o aktivácii stráženia vozidla (Safe Mode)
Rýchlosť vozidla nad 130km/h Upozornenie na prekročenie rýchlosti vozidla nad zadanú hodnotu

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – WIALON MOBILE

 

WIALON MOBILE CLIENT

Wialon Mobile Client je aplikácia, ktorá vám poskytuje základné možnosti Wialon Hostingu vo Vašom mobilnom zariadení. Wialon Mobile Client je dostupný pre platformy Android a iOS.

Wialon Mobile Client obsahuje nasledovné funkcie:
•  sledovanie polohy jednotky a stav pohybu (jazda, zastavenie, parkovanie)
•  kontrola stavu zapaľovania (zapnuté / vypnuté)
•  sledovanie aktuálnosti dát (čas uplynutý od poslednej prijatej správy)
•  najnovšie udalosti (jazda, parkovanie, tankovanie paliva, krádež paliva)
•  odosielanie príkazov.

  Wialon Mobile Client 1.4 a vyššie verzie vyžadujú iOS 8.0+.

 

 

VOZIDLÁ

Po prihlásení do aplikácie sa dostanete do záložky „VOZIDLÁ„. V pracovnom zozname môžete sledovať parametre vozidiel alebo sa prepínať v hlavnom menu v dolnej lište so záložkami: MONITORING, MAPA,REPORTY,NOTIFIKÁCIE,OHRANIČENIA,STAV,NASTAVENIA.

Pracovný zoznam obsahuje informácie, ktoré sa automaticky aktualizujú. Tieto informácie zahŕňajú aktuálny stav pohybu, aktuálnosť dát, začiatok stavu (čas), trvanie, adresa a nadmorská výška. Tento zoznam je možné upraviť podľa seba kliknutím na „ozubené koliesko“ v pravom rohu hore alebo po aktualizácií na text „GO TO SETTINGS“. Kliknutím na „ozubené koliesko“ vyskočia dve možnosti:
1. Vybrať položky – vyhľadať vozidlá
2. Configure unit view – nastavenie vzhľadu informácií pri vozidle

V sekcii „Unit view“ je možné nastaviť text pre názov vozidla (Title) – ŠPZ vozidla alebo meno vodiča, text pod hlavným názvom (Subtitle), indikátory a senzory (Indicators and sensors) – možnosť zvoliť ktoré údaje budú zobrazené pri vozidle ako rýchlosť, palivo…, spodný riadok (Bottom row) – je možné zvoliť adresu, ohraničenia alebo úplne vypnúť zobrazenie.

 
VYSVETLENIE GRAFICKÝCH ZOBRAZENÍ
 

Aktuálny stav

Jazda
Zastavenie
Parkovanie

 

Stav zapaľovania

Zapaľovanie je zapnuté – zelený kľúčik
Zapaľovanie je vypnuté – sivý kľúčik

 

Upozornenie!
Aktuálny stav vozidla ako aj stav zapaľovania sú dostupné iba v prípade, že máte oprávnenia na „Query messages or reports„.
 

Aktuálnosť dát

Posledná správa bola prijatá pred menej ako 5 minútami
Posledná správa bola prijatá pred menej ako 1 hodinou
Posledná správa bola prijatá pred menej ako 24 hodinami
Posledná správa bola prijatá pred viac ako 1 dňom

 

Pri prvom spustení Wialon Mobile Client sú v pracovnom zozname zobrazené všetky vozidlá dostupné vo Wialone v záložke „MONITORING„. Avšak, je pohodlnejšie, aby boli zobrazené iba vozidlá, o ktoré sa práve zaujímame. Pre vytvorenie zoznamu vybraných vozidiel je potrebné prejsť do menu „VOZIDLÁ“ a po kliknutí na ikonu v pravom hornom rohu vybraním položky „Vybrať vozidlá“.

Označené vozidlá budú pridané do pracovného zoznamu. Vozidlá môžu byť pridávané po jednom (kliknutím) alebo všetky naraz (príslušné tlačidlo na vrchu zoznamu). S použitím vyhľadávania môžete nájsť konkrétne vozidlo.

Pre návrat do pracovného zoznamu po výbere vozidiel je potrebné uložiť alebo zrušiť vykonané zmeny. Použite ikonu fajky (uložiť zmeny) alebo ikonu krížika (zrušiť zmeny) na opustenie filtra. Pod vyhľadávacím okienkom „Režim generovania pracovného zoznamu“ si môžete vybrať možnosť pridávania vozidiel: zobraziť všetko, synchronizovať s webovou verziou alebo konfigurovať manuálne.


 

MAPA

Mapa môže byť aktivovaná kliknutím na príslušnú položku v hlavnom menu. Vozidlá z pracovného zoznamu sú zobrazené na mape. Pôvodné nastavenie mapy je také, aby boli zobrazené všetky vozidlá. Nezabudnite, že ohraničenia vytvorené vo Wialone môžu byť zobrazené na mape mobilnej aplikácie (povoliť príslušnú možnosť v záložke „NASTAVENIA“).

OVLÁDANIE MAPY

Zväčšovanie
Zväčšovanie mapy sa vykonáva pomocou špeciálnych ovládačov v pravom dolnom rohu mapy. Tieto ovládače môžu byť zapnuté / vypnuté v záložke „NASTAVENIA„.

Zväčšovať mapu môžete aj použitím špeciálnych gest na displeji:
Dvojklik  –  zväčšenie
Klik dvomi prstami  –  zmenšenie
Priťahovaním / odťahovaním dvoch prstov  –  zväčšenie a zmenšenie
Dvojklik bez uvoľnenia druhého kliknutia a posunutie prsta dole  –  zväčšenie
Dvojklik bez uvoľnenia druhého kliknutia a posunutie prsta hore  –  zmenšenie

Nastavenia mapy
Hľadanie vašej vlastnej polohy je ďalšou z vlastností aplikácie v záložke „MAPA„. Kliknutím na „Šípku“ v pravom hornom rohu sa zobrazí na mape značka s vašou aktuálnou polohou. Pri posunutí mapy a strate značky zo zorného poľa sa kliknutím na „Šípku“ mapa opäť vycentruje na vašu polohu.

Kliknutím na ikonu „ozubeného kolieska“ v ľavom hornom rohu sa dostanete do nastavenia mapy, kde je možné zvoliť čo chcete na mape vidieť (Ikony vozidiel, názvy vozidiel, mená vodičov, skupiny vozidiel, trasovanie, ohraničenia…). V nastaveniach mapy je možné vybrať aj typ mapového podkladu v záložke „Mapová vrstva“.

Zo záložky „MAPA“ môžete jednoducho ovládať hlavné menu v dolnej lište.


 

MONITORING

Kliknutím na riadok v pracovnom zozname sa zobrazia podrobné údaje o vybranom vozidle.

Záložka „MONITORING“ poskytuje možnosť sledovania polohy vozidla na mape, ako aj parametrov prijatých z vozidla.

 

Karta  HISTÓRIA
V karte „HISTÓRIA“ je možné vidieť chronologicky zoradené udalosti vozidla.

Typy udalostí a uvedené informácie:

Jazda
počiatočný čas udalosti, trvanie, prejdená vzdialenosť, priemerná rýchlosť vozidla
Parkovanie
počiatočný čas udalosti, trvanie, adresa
Tankovanie
čas udalosti, množstvo natankovaného paliva, adresa
Krádež paliva
čas udalosti, množstvo odčerpaného paliva, adresa

 

Kliknutím na ktorúkoľvek udalosť v zozname sa táto udalosť zobrazí na mape.

  Niektoré hodnoty parametrov udalosti (časové intervaly, množstvo paliva, poloha vozidla) sa môžu odlišovať od hodnôt rovnakých parametrov v správach z monitorovacieho systému. Stáva sa to kvôli použitiu rozdielneho výpočtového systému v hlavnom Wialone a vo Wialon Mobile Client. Napríklad, pri zaznamenaní tankovania / krádeže je v mobilnej aplikácii použitý čas ukončenia udalosti, zatiaľ čo vo Wialone sa používa čas prvej správy s najvyšším rozdielom hladiny paliva. Navyše, stav pohybu je vo Wialon Mobile Client určovaný len rýchlosťou GPS, zatiaľ čo vo Wialone môžu byť použité aj iné metódy.

  Nezabudnite, že vo Wialon Mobile Client závisí správnosť prijatých dát ktorejkoľvek udalosti na parametroch zaškrtnutých v tabuľke snímačov jazdy.

  V karte „HISTÓRIA“ môžete kliknutím na riadok vizuálne zobraziť trvanie udalostí. Môžete pracovať s nasledovnými udalosťami: jazda, tankovanie paliva, krádež paliva a parkovanie.
 

Karta  INFO
Karta „INFO“ zobrazuje dodatočné informácie o vozidle, ako napríklad dáta zariadenia, hodnoty z vlastných polí, snímačov a parametrov. Záložka Info zobrazuje umiestnenie jednotky na mape (prevzaté z poslednej správy), najnovšie údaje a všeobecné informácie o vlastnostiach jednotky.

Ak chcete vybrať karty, ktoré chcete zobraziť v sekcii, kliknite na položku „Konfigurovať zobrazenie kariet“ na konci zoznamu a pomocou prepínača povoľte alebo zakážte požadované karty. Uvedené nastavenia sa aplikujú na všetky jednotky súčasne.
 

LOKÁTOR
Aplikácia podporuje funkciu vyhľadávača. Lokátor sa používa na generovanie prepojenia a zdieľania aktuálnej polohy vozidla. Lokátor je dostupný v pracovnom zozname, pri každom vozidle kliknutím na „tri bodky“ alebo podržaním v zozname pod názvom „Zdieľať polohu“. Následne sa zobrazí ponuka na voľbu dĺžky platnosti prepojenia (od 1 hodiny do 1 týždňa). Potom zvoľte potrebný krok: poslať prepojenie k polohe niektorým z možných spôsobov na vašom smartfóne, kopírovať ho, otvoriť v prehliadači, atď. Zobrazenie sa vykoná na mape lokátora, ktorá bude dostupná po kliknutí na vygenerované prepojenie.

 

  V zozname po kliknutí na „tri bodky“ alebo podržaním na riadku pri vozidle sú dostupné možnosti okrem „Zdieľať polohu“ aj poslať príkaz, kopírovať súradnice polohy daného vozidla, editovať ŠPZ, vykonať report alebo otvoriť polohu v navigačných aplikáciách.


 

NOTIFIKÁCIE  (UPOZORNENIA)

Pre príjem notifikácií je potrebné vytvoriť notifikácie vo webovej aplikácii Wialon. Inak povedané, je potrebné vytvoriť nové upozornenie v príslušnej záložke (Notifikácie) sledovacieho systému a vo vlastnostiach notifikácie zvoliť spôsob upozornenia „Upozornenie pomocou mobilnej aplikácie„.
Pre príjem notifikácií mobilným zariadením je potrebné v nastaveniach mobilnej aplikácie povoliť príjem notifikácií.

Prijaté upozornenia sú automatický uložené v systéme a následne môžu byť prezerané v príslušnej záložke. Nezabudnite, že upozornenia sú uložené v systéme 30 dní. Navyše, počet upozornení pre jedného užívateľa je limitovaný na 2.000 položiek.

Počet prijatých upozornení je zobrazený v hlavnom menu v dolnej lište v záložke“ NOTIFIKÁCIE„.

Záložka „NOTIFIKÁCIE“ obsahuje zoznam všetkých prijatých mobilných upozornení. Kliknutím na ktorékoľvek upozornenie v zozname sa zobrazí na mape poloha vozidla pri spustení upozornenia.

  UPOZORNENIE: Ak chcete prijímať notifikácie/upozornenia musíte mať zapnuté „Push notifikácie“ , ktoré nájdete v nastaveniach aplikácie v dolnej lište. V prípade, že ich máte vypnuté, nebudú Vám chodiť do mobilnej aplikácie upozornenia o vašom vozidle!


 

STAV

V záložke menu STAV je možné si pozrieť zo všetkých vozidiel, ktoré sú online, offline, ktoré sú bez pohybu, bez správ…Kliknutím na zvolenú možnosť (napr. online) sa zobrazia len tie vozidlá, ktoré sú online.


 

NASTAVENIA APLIKÁCIE

V nastaveniach aplikácie je možné:
•  Theme – zmeniť pozadie aplikácie (svetlé/tmavé)
•  Nastavenia mapy – zvoliť zobrazenie mapy a jednotlivých položiek
•  Navigačná lišta – rozloženie menu
•  Unit view – zobrazenie textu pri vozidle
•  Nastavenia karty „Info“ – vybrať zobrazenie jednotlivých kariet
•  Push notifikácie – zapnutie/vypnutie oznámení v mobilnom zariadení
•  Zvuk upozornenia
•  Udalosti z notifikácií v histórií vozidla – zapnutie/vypnutie ukladania udalosti v histórií vozidla
•  Ohraničenia ako adresy – ak je vytvorené ohraničenie pre vozidlo, je možné zapnúť zobrazenia ohraničení ako adresy
•  Automatické vypnutie – výber režimu uzamknutia obrazovky. Dostupné možnosti: Zapnuté, vypnuté a vypnuté počas nabíjania.
•  Zmeniť heslo

 


 

PRÍKAZY

Wialon Mobile Client podporuje nasledovné príkazy:
•  aktivácia / deaktivácia blokovania vozidla
•  aktivácia / deaktivácia detekcie rušičky
•  aktivácia / deaktivácia snímania otrasov vozidla
•  aktivácia / deaktivácia snímania Dallas čipov
•  aktivácia / deaktivácia Safe Mode

 

Na posielanie príkazov sa môžete dostať kliknutím na „tri bodky“ alebo podržaním pri každom vozidle pod názvom „Poslať príkaz“ a vyberte vhodný príkaz.


 

VÝZNAM SENZOROV A NOTIFIKÁCIÍ

 

NÁZOV SENZORA METRIKA POPIS
Autobatéria V Stav autobatérie (V)
Záložná batéria V Stav záložnej batérie GPS jednotky (V)
Stav motora Štart/Stop Naštartovanie motora
Otvorenie vozidla Otvorené/Zatvorené Otvorenie dverí vozidla
Odomknutie vozidla Odomknuté/Zamknuté Zobudenie riadiacich jednotiek vozidla
Imobilizér Aktivovaný/Deaktivovaný Aktivácia blokovania štartu alebo chodu motora
Neoprávnený štart (Imo) Aktívny/— Neoprávnený pokus o štart vozidla pri aktivovanom imobilizéri (Blokovaní vozidla)
Neoprávnený vstup (Imo) Aktívny/— Neoprávnené otvorenie/odomknutie vozidla pri aktivovanom imobilizéri (Blokovaní vozidla)
Neoprávnený štart (Dallas) Aktívny/— Štart vozidla pred autorizáciou Dallas čipom
Safe mode Aktívny/Neaktívny Aktivácia stráženia (ochrany) vozidla
Neoprávnený štart (Safe) Aktívny/— Neoprávnené naštartovanie vozidla pri aktivovanom „Safe mode“ (Strážení vozidla)
Neoprávnený vstup (Safe) Aktívny/— Neoprávnené otvorenie/odomknutie vozidla pri aktivovanom „Safe mode“ (Strážení vozidla)
Otrasy vozidla Aktívne/— Otrasy vozidla závislé naaktivácii Safe modu
Detekcia rušičky Aktívna/— Detekcia rušivého signálu
Alarm vozidla Aktívny/— Spustený alarm vozidla
Tachometer vozidla km Meranie vzdialenosti – údaje z RJ vozidla
Spotrebované palivo vozidla l Spotrebované palivo vozidla (od inštalácie GPS jednotky) – údaje z RJ vozidla
Palivomer vozidla l Palivomer vozidla – údaje z RJ vozidla
Palivová sonda l Palivomer vozidla – údaje z inštalovanej palivovej sondy
Otáčky motora ot/min Otáčky motora – údaje z RJ vozidla
Poloha plynového pedálu % Poloha plynového pedálu – údaje z RJ vozidla
Deep Sleep Mode Aktívny/Neaktívny Režim uspatia GPS jednotky pre šetrenie spotreby energie
NÁZOV NOTIFIKÁCIE POPIS
Aktívne blokovanie vozidla Oznámenie o aktivovaní imobilizéru –
Blokovania vozidla
Alarm vozidla Upozornenie na spustenie alarmu vozidla
Detekcia rušičky signálu Upozornenie na rušivý signál
Kritická hranica záložnej batérie (3,7V) Upozornenie na nízke napätie záložnej batérie GPS jednotky
Odpojenie od zdroja napätia Upozornenie na odpojenie autobatérie
Neoprávnený štart vozidla (Imo) Upozornenie na pokus o štart vozidla pri aktívnom blokovaní vozidla (Imobilizéri)
Neoprávnený štart vozidla (Safe) Upozornenie na naštartovanie vozidla pri aktívnom strážení vozidla (Safe Mode)
Neoprávnený vstup do vozidla (Imo) Upozornenie na odomknutie/otvorenie vozidla pri aktívnom blokovaní vozidla (Imobilizéri)
Neoprávnený vstup do vozidla (Safe) Upozornenie na odomknutie/otvorenie vozidla pri aktívnom strážení vozidla (Safe Mode)
Neoprávnený štart (Dallas) Upozornenie na štartovanie vozidla bez predošlej autorizácie Dallas čipom počas nočných hodín
Nočné otvorenie vozidla Oznámenie o každom odomknutí/otvorení vozidla počas nočných hodín
Nočný štart vozidla Oznámenie o každom naštartovaní vozidla počas nočných hodín
Výstup z ohraničenia Domov Oznámenie o odjazde vozidla z miesta bydliska majiteľa počas nočných hodín
Odťah vozidla Upozornenie na odťah vozidla
Otrasy vozidla Upozornenie na otrasy/náklony vozidla
Otvorenie kapoty (5 min.) Upozornenie na otvorenie kapoty vozidla trvajúce dlhšie ako zadefinovaný čas
Pripojenie k zdroju napätia Oznámenie o pripojení autobatérie
Strata pripojenia GPS jednotky Upozornenie na prerušenie spojenia GPS jednotky so serverom
Stráženie vozidla aktivácia Oznámenie o aktivácii stráženia vozidla (Safe Mode)
Rýchlosť vozidla nad 130km/h Upozornenie na prekročenie rýchlosti vozidla nad zadanú hodnotu
Táto webová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie webovej stránky. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete tu. View more
Prijať všetky
Odmietnúť